Oferuję wykonanie profesjonalnych ekspertyz i opinii dendrologicznych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych w zakresie:

 • oceny wnętrza pnia drzewa pod kątem podatności na złamanie

 • analiza statyki drzewa pod kątem wyrwania systemu korzeniowego oraz złamania pnia

 • wskazania przyczyn osłabienia żywotności i zamierania drzew i krzewów

 • diagnoza fitopatologiczna i entomologiczna

 • analiza gleby

 • analiza chemiczna materiału roślinnego pod kątem zastosowania szkodliwych substancji– ocenę uszkodzenia/zniszczenia korony, pnia i systemu korzeniowego drzewa zgodnie
  z ustawą o ochronie przyrody 

 • wyliczenie kosztów odtworzenia nasadzenia na działce w formie przywrócenia zadrzewienia na nieruchomości do stanu sprzed uszkodzenia/zniszczenia drzew i krzewów

 • ocena wpływu warunków siedliskowych na żywotność i statykę drzew i in.

 • wskazanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz rozwiązań technicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ze strony drzewa

Każdorazowo przed sporządzeniem opinii/ekspertyzy dendrologicznej przeprowadzam wizję terenową podczas której określam metodykę postępowania w celu wskazania sposobu badania drzewa.

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść

Na czym polega ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna polega na badaniu oraz ocenie zdrowia i kondycji drzew. Dendrolodzy zajmują się identyfikacją gatunków drzew, ich wiekiem, oraz potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak szkodniki czy choroby. Podczas ekspertyzy dendrologicznej specjaliści badają również stan korzeni oraz pnia drzew, aby ocenić ich stabilność i potencjalne ryzyko dla otoczenia. Ponadto, analizują one również warunki siedliskowe, takie jak gleba, wilgotność czy nasłonecznienie, które mogą wpływać na rozwój drzew. Po przeprowadzeniu ekspertyzy, dendrolodzy sporządzają raport zawierający swoje wnioski i zalecenia dotyczące dalszej opieki nad drzewami. Ekspertyza dendrologiczna może być przydatna zarówno w przypadku pojedynczych drzew na terenie prywatnym, jak i w planowaniu zagospodarowania terenów zielonych w miastach czy parkach. Dzięki ekspertyzie dendrologicznej możliwe jest świadome zarządzanie zasobami drzewnymi i ochrona naturalnego środowiska.

Co zawiera ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna zawiera szczegółową analizę i opis stanu zdrowia oraz kondycji drzew. Zwykle obejmuje ona również identyfikację gatunku drzewa oraz określenie jego wieku. Dodatkowo, ekspertyza dendrologiczna zawiera informacje na temat historii wzrostu drzewa, przewidywanych zagrożeń oraz zalecanych działań konserwacyjnych. W jej skład wchodzi także ocena stanu korzeni, pnia i gałęzi drzewa, co pozwala na określenie ryzyka upadku lub uszkodzenia. Ekspertyza dendrologiczna może być wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości, zarządców zieleni miejskiej, firm budowlanych oraz architektów krajobrazu przy planowaniu zabudowy, remontach czy też pielęgnacji zieleni. Jest to kluczowe narzędzie pozwalające na odpowiedzialne i bezpieczne zachowanie drzew oraz ich otoczenia, a także na ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

Kiedy warto przeprowadzić ekspertyzę dendrologiczną?

Ekspertyza dendrologiczna powinna być przeprowadzana w przypadku planowanej zabudowy na terenach zadrzewionych lub w przypadku podejrzenia choroby lub uszkodzenia drzew. Warto również wykonać ekspertyzę przed planowanymi pracami pielęgnacyjnymi lub koniecznymi wycinkami drzew. Dzięki dokładnej analizie dendrologicznej można określić stan zdrowia drzew, ich wiek, a także potencjalne zagrożenia związane z występującymi na nich owadami lub innymi szkodnikami. W ten sposób można zaplanować odpowiednie działania pielęgnacyjne, a także uniknąć ewentualnych konfliktów z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody. Ponadto, ekspertyza dendrologiczna może być przydatna przy planowaniu nowych nasadzeń czy projektowaniu terenów zielonych, aby dostosować wybór gatunków drzew do warunków środowiskowych i zapewnić im odpowiedni rozwój. Dlatego warto przeprowadzić ekspertyzę dendrologiczną przed podejmowaniem istotnych decyzji związanych z drzewami.

Opinia dendrologiczna i jej wpływ na proces inwestycyjny

Opinia dendrologiczna odgrywa istotną rolę w procesie inwestycyjnym, zwłaszcza jeśli planowana inwestycja ma wpływ na tereny zielone i istniejące drzewa. Dokument ten zawiera informacje o stanie zdrowia drzew oraz ich wartości przyrodniczej i estetycznej. Wpływa to na decyzje inwestycyjne, ponieważ inwestorzy muszą uwzględniać możliwe konsekwencje dla istniejącej roślinności wokół planowanego obiektu. Opinia dendrologiczna może wpłynąć na zmianę lokalizacji, kształtu czy wysokości budynku, co może z kolei oznaczać dodatkowe koszty lub ograniczenia w realizacji projektu. Wartość dendrologiczna terenu może także wpływać na wartość nieruchomości. Dlatego też, dla inwestorów ważne jest uzyskanie rzetelnej opinii dendrologicznej, która umożliwi im podjęcie świadomych decyzji oraz zapewni ochronę istniejącej roślinności.

Komu potrzebny jest operat dendrologiczny?

Operat dendrologiczny jest potrzebny głównie osobom, które planują przeprowadzić prace budowlane na terenach zadrzewionych, takich jak wykonywanie drogi dojazdowej czy budowa domu. Ten rodzaj dokumentacji zawiera szczegółowe informacje na temat drzew rosnących na danym obszarze, takie jak gatunek, wiek, stan zdrowia, czy wartość krajobrazowa. Dzięki operatowi dendrologicznemu inwestorzy oraz projektanci mogą lepiej zaplanować swoje działania, unikając w ten sposób niepotrzebnych konfliktów z prawem. Ponadto, operat dendrologiczny może być również potrzebny osobom zajmującym się gospodarką leśną czy arborystyką, którzy chcą dokładnie poznać stan drzewostanu na danym obszarze. Dzięki temu raportowi mogą podejmować odpowiednie decyzje dotyczące pieczy nad drzewami i planować ich przyszły rozwój. W ten sposób operat dendrologiczny pełni istotną rolę w zarządzaniu środowiskiem naturalnym oraz przygotowaniu terenów pod nowe inwestycje.